Styrets årsberetning for 2022

Trosterudvillaen og dens drift etter to år med delvis ned-stenging,
som følge av coronapandemien i 2020 og 2021.

Driften av Trosterudvillaen har i 2022 vært preget av to år med nedstenging. Mange har dette året ønsket å leie villaen til forsinkede jubileer. Vi har leid ut til 52, 63, 72, 82 årsjubileer bl.annet. Aktiviteten har følgelig vært stor, noe også regnskapet viser.  

Styrets sammensetning

Foreningen Trosterudvillaen avholdt torsdag 28. april 2022 kl. 1900 sitt årsmøte i  Trosterudvillaen, Dr. Dedichensvei 28(24). Det nye styret fikk følgende sammensetning: Oddveig Bakke, leder, Owe Sørum, nestleder, øvrige styremedlemmer: Torill Skjeggedal, Berit Berglund og Eva Osnes. Varamedlemmer: Roar Lüthcke, Kaja Smiseth og Per Hammer.  
Det er avholdt 8 styremøter i 2022.

Grupper under styret  

Vedlikehold med følgende medlemmer: Owe Sørum, leder, Roar Lüthcke, Per Hammer, Geir Osnes, Jon Martin Christiansen og Tor Gunnar Abelvik.
Inventar med følgende medlemmer: Berit Berglund, leder, Torill Svendsen, Hildegun Smeby, Christine Wium, Grete Hoff, Torill Skjeggedal, Eva Osnes og Oddveig Bakke.
Hagegruppe med følgende medlemmer: Inger Marit Hagemoen, Kaja Smiseth og Oddveig Bakke.

Trosterudvillaen og vedlikehold

Trosterudvillaen står på Byantikvarens gule liste. Dette medfører at alt vedlikehold som foretas, må skje i samråd med Oslo kommune / Kulturetaten.

Foreningen Trosterudvillaens leieavtale med Oslo kommune, Kulturetaten  

Foreningen Trosterudvillaen har fått fornyet leieavtalen med Oslo kommune, Kulturetaten. Den gjelder fra 01.01.2022 til 31.12.2026.

Kulturetatens vedlikehold og innvesteringer i Trosterudvillaen i 2022

I 2021/22 har Kulturetaten arbeidet med utfasing av oljefyren i Trosterudvillaen. Oljefyren er erstattet med jordvarme. Ekstra strøm er også ført inn til villaen. Dette har medført mye gravearbeide ute. Kulturetaten har også renovert alle gulv i
1. etasje.  Det er også bestemt at ny dør ved kjøkkeninngangen skal settes inn. Til sist er det kjøpt inn skur til renovasjonsboksene. I 2022 har Kulturetaten satt i gang arbeidet med ytre vedlikehold av Trosterudvillaen. Vegger er skrapt ned og malt. Våren 2023 skal dette arbeidet sluttføres. Alle ytre vinduer blir tatt ut og renoveres på Regnbuens verksted.

Trosterudvillaen, oppussing og innkjøp

Etter at Kulturetaten har forlenget vår leieavtale med nye 5 år, og etter at Kulturetaten har  investert mye i Trosterudvillaen, har styret også fått ny giv. Nye lamper og lampetter er kjøpt inn til hagestuen og peisestuen. Styret har også startet opp maling av vegger og lister i 1. etasje. Videre er ny oppvaskkom og benk kjøpt inn. Dette arbeidet skal sluttføres våren 2023.

Dugnadsarbeide  av medlemmer

I 2022 har medlemmer utført mange dugnadstimer  i Trosterudvillaen.Veranda er vasket og vinduer er pusset. Forefallende vedlikehold et utført. Det er også blitt malt i spisestue og toaletter. Revisor  utfører sitt arbeid som dugnad for foreningen. Leder gjør også en betydelig dugnadsinnsats. Hagegruppe, inventargruppe og vedlikeholdsgruppe må også nevnes. En stor takk til alle som hjelper til med dugnadsarbeid for Trosterudvillaen.

Husvertfunksjonen mm

I 2022 har vi fordelt arbeidet med husvertfunksjonen mellom våre medlemmer og andre: Britt Irene Nicolaysen, Eva Osnes, Hildegunn Smeby og Torill Pettersen. Arbeidet er fordelt mellom disse med en måned hver pr. semester. Arbeidet er honorert med ca. 2.000,00 pr. måned for den som har ansvaret den enkelte måned. Husverttelefonen er 90281166.
I tillegg har Torill Skjeggedal ansvar for kontrakter, Roar Lüthcke har ansvar for nettsiden. Berit Berglund har ansvar for medlemsarkiv og Oddveig Bakke har ansvar for faktura ved utleie mm.

Utleie av selskapslokalene til medlemmer på særskilte vilkår

Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av ildsjeler i medlemsmassen. Den eneste måten vi kan påskjønne deres innsats er medlemsfest til redusert pris og eventuell leie av selskapslokalene til sterkt redusert pris. Styret fatter vedtak om dette i hvert enkelt tilfelle

Medlemsfest / hyggekveld

I 2022 ble det heller ikke arrangert medlemsfest. Denne ble utsatt til 13. januar 2023.  

Hagen rundt Trosterudvillaen

Skulpturer :

Siden høsten 2008 er skulpturer blitt satt ut i hagen av Norsk billedhuggerforening.
Disse skiftes jevnlig ut, og Foreningen Trosterudvillaen har fått mange positive reaksjoner på dette fra både leietakere og nærmiljø.

Bruk:

Hagen rundt Trosterudvillaen er flittig brukt av nærmiljøet. Barn fra barnehagene rundt villaen er stadig på besøk med sekk og niste. Skoleklasser besøker også hagen. Det gjør også områdets befolkning.

Beplantning:

Foreningen Trosterudvillaen leier bare villaen. I våre vedtekter er det imidlertid nedfelt at foreningen skal påse at huset og hageanlegget blir ivaretatt på en god måte.
Helt siden 2015 har en hagegruppe vært i sving. Hvert år lukes det og plantes i bedene.
Hjertelig takk til hagegruppa for arbeid og stor entusiasme.  

Spir Oslo

Det er Spir Oslo, tidligere KAREA Oslo KF, Arbeidstreningsbedriften Oslo KF, som har ansvaret for vedlikehold av hageanlegget rundt Trosterudvillaen. Det er også Spir Oslo som brøyter og strør veien til Trosterudvillaen.  

Medlemmer

Vi har et ganske stabilt medlemstall i foreningen. Følgende grupper er medlemmer: 29 bedrifter og borettslag/velforeninger, 38 familier, 200 enkeltmedlemmer. Den største medlemsgruppa kommer fra nærmiljøet. Det er enkeltmedlemmer, velforeninger/borettslag mfl. De fleste skolene rundt oss er også medlemmer. Vi er veldig fornøyde med at nærmiljøet støtter opp om vårt arbeid med Trosterudvillaen.

Kontingent

I de 16 årene som Foreningen Trosterudvillaen har eksistert, har kontingenten vært uendret.  For enkeltmedlemmer er kontingenten kr. 300,00, for familiemedlemskap og medlemskap for foreninger og borettslag/velforeninger mfl. er kontingenten kr. 500,00 pr. år.
Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av denne kontingenten. Særlig under pandemien var denne kontingenten svært viktig for drift av villaen.  

Informasjonsvirksomhet

Foreningen Trosterudvillaen har nettside med adresse: www.trosterudvillaen.no.  Generell informasjon om foreningen, nyttig informasjon til leietakere og annonsering av viktige aktiviteter i villaen blir lagt ut på hjemmesiden.  Ellers er arrangementer i Trosterudvillaen blitt godt annonsert  ved plakater i nærområdet. Vi sender også mail til våre medlemmer om alle arrangementer i Trosterudvillaen.   

Utleie av selskapslokalene i 1. etasje

Etter hvert som selskapslokalene i Trosterudvillaen blir mer og mer kjent, er det stor etterspørsel om leie.
Det er leid ut til 7 navnedager/barnedåper, 10 konfirmasjoner, 5 bryllup, 1 minnestund, 40 jubileer / sommeravslutninger / familieselskap. Det har vært arrangert 60 kurs/møter.
Ellers har det vært arrangert 2 utstillinger og 2 konserter.  Vi har også leid ut til TV-aksjonen 23. oktober 2022.

Kulturaktiviteter i Trosterudvillaen i 2022 med støtte fra Bydel Alna

Foreningen Trosterudvillaen ble for 2022 tildelt kr. 15.000,00 til kulturelle arrangementer i Trosterudvillaen og i hageanlegget rundt villaen. Da flere arrangementer måtte avlyses i 2021 på grunn av strenge smitteverntiltak, ble kr. 11.000,00 overført fra 2021 til 2022.

Vi samarbeider med følgende organisasjoner om våre kulturkvelder:

Østre Aker og Haugerud menighet, Bryn Rotary Klubb, Haugerud og Trosterud Vel.

Når vi trenger større lokaler blir Haugerud kirke brukt.

Følgende kulturkvelder er arrangert i Trosterudvillaen eller i Haugerud kirke:

Tirsdag 1. februar 2022 i Trosterudvillaen:
Konsert med Håvard Gimse: Frèdèric Chopin – Liv og musikk

Onsdag 23. mars 2022 i Haugerud kirke:
Solidaritetskonsert for Ukraina

Lørdag 7. mai 2022 i Haugerud kirke:
Hans Dur synger for livet

Torsdag 18. august 2022 i Trosterudvillaen:
Le Charme, franske romanser og duetter

Søndag 18. september 2022 i Haugerud kirke:
Dukketeaterforestilling med Giert  Werring

Søndag 23. oktober 2022 i Haugerud kirke:
Konsert med Sara Aimèe Smiseth – Europa 1901

Andre aktiviteter i Trosterudvillaen

I tillegg til ovennevnte arrangementer vil vi også nevne Foreningen Trosterudvillaens deltakelse i følgende arrangementer:
Den tradisjonelle Haugerud/Trosterud-dagen søndag 4. september 2022 som arrangeres i Trosterrudvillaen og i hagen rundt.
Den 18. 19. 20.  november 2022 var det Julemarked og maleriutstilling i villaen.
Den 25. 26. 27 november 2022 ble det også arrangert Julemarked og utstilling i Trosterudvillaen

Arrangementer til frivillige grupper og foreninger i nærmiljøet til sterkt subsidiert leie.  

Foreningen Trosterudvillaen har  leid ut til følgende grupper til sterkt redusert pris.

Tyrkisk venneforening, Dette er 8-10 damer på ca. 40 – 50 – 60 år. De har bodd på Trosterud/Haugerudområdet
i ca. 45 år. De møtes annen hver tirsdag ettermiddag til sosialt samvær.

Quindeklubben, Dette er 12 damer som møtes første onsdag i måneden.
Disse kvinnene har sitt utspring i Husmorlaget på Trosterud og de har holdt sammen i ca 45 år.

Oslo Nord Rotary Klubb har avholder sine frokostmøter hver uke i Trosterudvillaen

Bryn Rotary Klubb har avholdt sitt høstmøte i Trosterudvillaen.  

Dr. Dedichens grønne torg har leid Trosterudvillaen en gang til møte i 2022.

Sameie Lutvanntoppen 2 har avholdt et beboermøte i Trosterudvillaen i 2022.

Øvre Haukåsen Velforening har avholdt flere styremøter i Trosterudvillaen i 2022.

Alna Barnevernstjeneste har arrangert flere fagdager for fosterforeldre i Trosterudvillaen i 2022,
samt seminar for ansatte.  

Samarbeide med andre organisasjoner

Også i 2022 har foreningen Trosterudvillaen samarbeidet med Bryn Rotary Klubb, Haugerud og Trosterud Vel, Østre Aker og Haugerud menighet.  

Utleie av selskapslokalene i 1. etasje

Etter hvert som selskapslokalene i Trosterudvillaen blir mer og mer kjent, er det stor etterspørsel om leie. På grunn av pandemien er likevel mange arrangementer blitt avlyst.  
Det er leid ut til 3 navnedager/barnedåper, 10 konfirmasjoner, 4 bryllup, 4 minnestunder, 10 selskap/jubileer.
Det har vært arrangert 60 kurs/møter.
Ellers har det vært 1 kulturkveld og 2 juleutstillinger i villaen.  

Økonomisk støtte fra bydelen

Bydel Alna har i 2022 bevilget kr.15.000,00 til Foreningen Trosterudvillaen til støtte til kulturarrangementer.

Økonomisk støtte fra Haugerud Borettslag 

Haugerud Borettslag har i 2022 bevilget kr. 2.000,00 til Foreningen Trosterudvillaen.
Dette beløpet er brukt til innkjøp av ny oppvaskkom.

Økonomisk støtte fra Oslo Nord Rotary Klubb

Oslo Nord Rotary Klubb har i 2022 bevilget kr. 30.000,00 til Foreningen Trosterudvillaen. Dette beløpet er brukt til innkjøp av lysekroner i havestue og peisestue samt lampetter i havestuen.

Grasrotandelordningen 

Foreningen Trosterudvillaen er registrert i Frivillighetsregisteret, Brønnøysundregistrene. På den måten kan foreningen nyttiggjøre seg av Grasrotandelen. Det betyr at alle som tipper, spiller Lotto eller andre av Norsk Tippings spill, kan støtte oss ved å donere fem prosent av innsatsen direkte til Foreningen Trosterudvillaen. Det går ikke ut over deres eventuelle gevinst. Det eneste som kreves er at en har spillkort og registrerer hos kommisjonæren at Foreningen Trosterudvillaen skal være den foreningen en ønsker å støtte. Vårt organisasjonsnummer er 989 990 969.

Ved å gå inn på www.brreg.no på internett vil en finne alle opplysninger om Foreningen Trosterudvillaen og vår registrering i Frivillighetsregisteret. I 2022 har vi fått utbetalt Kr. 28.468 i grasrotandel.

Økonomi 

2022 har vært Foreningen Trosterudvillaens sekstende fulle driftsår, og vi burde følgelig ha godt grunnlag for å vurdere hvilke driftsinntekter og driftskostnader det er rimelig å regne med i fremtiden. På grunn av pandemien og strenge smitteverntiltak i 2020 og 2021 har dette vært vanskelig. På inntektssiden gikk leieinntektene drastisk ned. Vi har imidlertid stabilt medlemstall med god kontingentinngang. Dette har gjort at vi kom gjennom 2021 med et lite overskudd, kr. 47.489,79. I 2022 åpnet vi opp igjen og det ble stor utleieaktivitet.

Vi må også få bemerke en generøs gave fra Oslo Nord Rotary Klubb på kr. 30.000,00 i 2022.

På kostnadssiden er de store utgiftene husleie med fellesutgifter til Oslo kommune. Resultatet 31.12.2022 viser et driftsoverskudd på kr. 142.830,00   

Egenkapitalen pr. 31.12.2022 viser en saldo på kr. 355.365,00.  

Takket være tidlige innbetalinger av kontingent og leiebeløp, har likviditeten gjennom hele året vært god.

 

 Oslo 1. mars 2023

 På vegne av Foreningen Trosterudvillaen:

Oddveig Bakke          Owe Sørum        Torill Skjeggedal   Berit Berglund    Eva Osnes         
Leder                          Nestleder         Styremedlem         Styremedlem      Styremedlem

Roar Lüthcke      Kaja Smiseth    Per Hammer
Varamedlem       Varamedlem     Varamedlem