Komplett historie kan leses fra følgende anbefalte link:
Dr. Dedichens privatasyl i Østre Aker Arne Hult og Henrik Dedichen

Dr. Henrik Arnold Thaulow Dedichen (1863 - 1935) vokste opp på Modum hvor faren var lege på Blåfargeverket. Allerede som student var Henrik bestemt på at han ville spesialisere seg i psykiatri.  20. september 1901 ble Dr. Dedichens privatasyl åpnet, og Dr. Dedichen flyttet inn i villaen med frue Antoinette Nyblin og tre barn.

Dr. Dedichen virket som overlege til 1933, da hans sønn, Dr. Hans Henrik Dedichen, overtok som overlege og bestyrer. Faren fortsatte som reservelege til sin død i 1935, mens sønnen drev klinikken til sin død i 1960.

Byste av Dr. Henrik Arnold Thaulow Dedichen er reist utenfor hovedhuset til klinikken, i dag "Barneslottet", og byste av Dr. Hans Henrik Dedichen er reist utenfor Trosterudvillaen, ved "steinrøysa", hvor urnene til begge også er nedsatt.


Henrik Dedichen (1863 – 1935) opprettet i 1901 et privat sinnssykeasyl for bedrestilte. Det var et åpent sykehus, mindre preget av tvang enn datidens offentlige anstalter. Dedichens oppfatning, ifølge Norsk biografisk leksikon, var at den sinnssyke skulle betraktes som en alminnelig pasient. «Min erfaring er, at de sindssyke bedre taaler at sees paa vrangen end mange saakaldte normale, og at ufornuften mangen gang er lige saa stor udenfor som i sindssygeanstalterne.» I Tidsskriftet nr. 5/1934 omtales institusjonen i rosende ordelag – særlig var forpleiningen bra. Hvordan det var andre steder, sies det intet om (Tidsskr Nor Lægeforen 1934; 54: 267 – 70).


Asylet ble etablert i landlige omgivelser på Trosterud, med klinikkbygg, driftsbygning, gartneri, søsterhjem og Trosterudvillaen. Villaenog klinikken er tegnet av arkitekt Viktor Nordan. Klinikken virket til 1966.
På det meste dekket klinikken ca 1030 mål (Søndre- og Nordre Trosterud gård med inn- og utmark). Nå er det ca 250 mål igjen på Trosterud, som eies av Oslo kommune og forvaltes av forskjellige etater og KF. Det meste av eiendommene står på Byantikvarens «gule liste» og er beskyttet som "potensielt verneverdig" (Kulturetaten).

Komplett historie kan leses fra følgende anbefalte link:
Dr. Dedichens privatasyl i Østre Aker Arne Hult og Henrik Dedichen