Vedtekter for «Foreningen Trosterudvillaen»

Foreningens vedtekter ble etablert oktober 2006 og sist revidert 10. juni 2021.

 

§ 1 Navn.
Foreningens navn er ”Foreningen Trosterudvillaen”, heretter kalt Foreningen.

§ 2 Formål.
Foreningens formål er å arbeide for at villaen og hageanlegget ivaretas, og å legge til rette for allmenn benyttelse av disse i tråd med følgende retningslinjer: 
a) Å bidra til å opprettholde rekreasjonsmuligheter i bydelens nærområder. Det skal være fri tilgang til hageanlegget for å gi muligheter for naturopplevelser i nærmiljøet, og for å fremme naturvennlig og miljøbevisst adferd. 
b) Tilrettelegge for at lokalbefolkningen har en møteplass for sosiale og kulturelle aktiviteter. Foreningen skal arbeide for å øke samhold, integrering, læring og holdningsdannelse, og styrking av den lokale identitet.

§ 3 Organisasjonsform
Foreningen skal være en upolitisk og allmennyttig forening, registrert i Brønnøysundregistrene.

§ 4 Medlemskap.
Medlemskap skal være åpent for alle som aksepterer foreningens formål og vedtekter. Brudd på vedtektene kan føre til utestengning. Medlemmer er de som har registrert seg med fullt navn og adresse, og som har betalt medlemsavgiften. Det åpnes for at andre foreninger/organisasjoner kan bli medlemmer i foreningen. Foreningen Trosterudvillaen kan også melde seg inn i andre foreninger/organisasjoner. Årskontingent fastsettes av årsmøtet.

§ 5 Rettigheter.
Medlemmene har fortrinn til leie i den grad dette ikke kolliderer med langsiktige avtaler som foreningen som ”driftsenhet” har inngått.

§ 6 Organisering.
Foreningen skal ha et styre bestående av en leder, en nestleder og 3 styremedlemmer. Det skal videre velges 3 varamedlemmer. Leder velges separat av årsmøtet. Det øvrige styret velges under ett og konstituerer seg selv. Funksjonstiden for styremedlemmene er 2 år, således at nestleder og 2 styremedlemmer står på valg ved første ordinære årsmøte.  Ved påfølgende ordinære årsmøte står leder og et styremedlem på valg. Funksjonstiden for varamedlemmer er 1 (ett) år.
Eventuell godtgjørelse til styremedlemmene fastsettes av årsmøtet.

§ 7 Styret.
Styret representerer foreningen utad. Foreningen forpliktes av leder og et styremedlem i fellesskap. Styret har ansvaret for gjennomføring av den alminnelige forvaltning og foreningens anliggender og effektuering av vedtak truffet på årsmøtet. Styret har videre ansvaret for den daglige drift, herunder utarbeidelse av planer for bruk av villaen. Styret har ansvaret for utarbeidelse av ordensregler. Disse forelegges årsmøtet for godkjenning.

§ 8 Møter
Styremøte skal holdes så ofte forvaltningen av foreningens anliggender tilsier det. Styremøtet sammenkalles og ledes av lederen, eller nestlederen ved styreleders fravær. Et styremedlem er inhabilt til å delta i behandling og avgjørelse av saker, når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmets upartiskhet. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt 2 styremedlemmer møter personlig, og samtlige styremedlemmer er varslet og gitt mulighet til å delta. Styret treffer sin beslutning med alminnelig flertall blant de møtende. Ved stemmelikhet avgjøres saken av møtelederens dobbeltstemme. Styret skal føre møteprotokoll med fortløpende saksnr. Referatene skal godkjennes i det derpå følgende møte.

§ 9 A Årsmøtet.
Årsmøtet er foreningens øverste organ.

§ 9 B Avholdelse.
Ordinært årsmøte skal ordinærtholdes innen utgangen av april måned hvert år. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 10 % av medlemmene finner det nødvendig.  Årsmøtet og ekstraordinært årsmøte innkalles av styret. Innkalling og referat skal normalt sendes elektronisk, med minst 14 dagers varsel. Bare unntaksvis, om mottaker ikke har nødvendig utstyr til å motta elektroniske meldinger, skal utsendelsen være på papir. Ekstraordinært årsmøte kan om nødvendig innkalles med kortere frist, som dog skal være minst 7 dager. Saker som medlemmer ønsker behandlet av det ordinære årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet avholdes. 
Alle saker som behandles av årsmøtet skal nevnes i innkallingen. Det ordinære årsmøtet skal behandle:
* Godkjennelse av foreningens regnskap for foregående år med revisorerklæring. 
* Godkjennelse av styrets årsberetning. 
* Godkjennelse av forslag til budsjett
* Godkjennelse av forslag til kontingent
* Valg
Andre saker som styret ønsker å fremme og saker som medlemmer har meldt inn før fristens utløp. Årsmøtet kan ikke treffe beslutning om andre saker enn de som er angitt i innkallingen.

§ 9 C Møteledelse og protokoll.
Årsmøtet velger møteleder og referent. Protokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer som årsmøtet utpeker/velger blant de tilstedeværende medlemmene.

§ 9 D Stemmeavgivning
Alle fremmøtte registreres før årsmøtet starter sine forhandlinger. Stemmerett har tilstedeværende som har vært medlemmer i minimum tre måneder og som har betalt sin kontingent før møtet begynner. Tilstedeværende som oppfyller foran nevnte krav, har en stemme. Foreninger/organisasjoner som er medlemmer i foreningen, har stemmerett som ett medlem. Stemmerett kan utøves ved bruk av skriftlig fullmakt gitt fra et medlem til et annet medlem. Hvert medlem kan på denne måten representere maksimalt 3 andre stemmer. Vedtak treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer når ikke annet følger av vedtektene. Ved stemmelikhet avgjøres saken av leders dobbeltstemme. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 20 av medlemmene er til stede. Beslutninger på årsmøtet foretas med simpelt flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Personvalg skjer skriftlig hvis en representant krever det. Ved valg av en person, kreves minst halvparten av stemmene. Ved valg av to eller flere, benyttes stemmesedler som inneholder det antall navn som det skal velges personer. Kandidatene er valgt i den rekkefølge de oppnår stemmer. Ved stemmelikhet foretas bundet omvalg.

§ 10 Valgkomite.
Årsmøtet velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer som skal forberede neste års valg. 
Valgkomiteens oppgave er å fremskaffe kompetente og villige personer til utøvelsen av styrevervene.

§ 11 Regnskap.
Foreningens regnskap skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor eller av to regnskapskyndige personer som velges av årsmøtet.

§ 12 Oppløsning.
Vedtak om frivillig oppløsning av foreningen, fattes av 2 på hverandre følgende årsmøter med minst 14 dagers mellomrom.  Det ene skal være ordinært årsmøte. På begge årsmøter kreves at minst 2/3 av de angitte stemmer er for oppløsning.
Når vedtaket om oppløsning er gyldig, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre. Avviklingsstyret skal foreta fortegnelse over foreningens eiendeler og gjøre opp balanse med henblikk på avviklingen.  Foreningens eiendeler skal realiseres så langt det er nødvendig av hensyn til kreditorene. Dersom foreningen har overskudd etter at kreditorene har fått oppgjør, skal overskuddet benyttes til formål i tråd med § 2 i disse vedtekter.

--- ooo O ooo ---