Innkalling

Årsmøte 2023

i

Foreningen Trosterudvillaen

       Det innkalles med dette til årsmøte i Foreningen Trosterudvillaen

       torsdag 27. april 2023 kl. 1900

       i Trosterudvillaen, Dr. Dedichensvei 28 (24)

       Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av 2 protokollunderskrivere
 6. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2022
 7. Godkjennelse av foreningens regnskap og revisjonsberetning for 2022
 8. Forslag til budsjett for 2023
 9. Fastsettelse av årskontingent for 2024
 10. Innsendte saker fra medlemmene
 11. Valg:
  1. Valg av leder
  2. Valg av 1 styremedlemmer
  3. Valg av 3 varamedlemmer til styret
  4. Valg av revisor
  5. Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen

 

Velkommen til årsmøte!
Etter årsmøtet vil det bli holdt medlemsmøte med info ogservering.


Med vennlig hilsen
for Foreningen Trosterudvillaen
Oddveig Bakke
                         leder                             


Fullmakt

 

 

Som medlem av Foreningen Trosterudvillaen gir jeg herved

 

 

______________________________fullmakt til å representere meg på

 

 

årsmøtet i Trosterudvillaen torsdag 27. april 2023 kl. 1900 for å stemme på mine vegne.

 

 

 

 

 

 

_______________________     ___________   _________________________

Sted                                         Dato                  Fullmaktgivers underskrift

 

 

 

Fullmaktgivers navn (vennligst bruk blokk-bokstaver)

 

 

__________________________________________________________